Bendrosios taisyklės

 • Bendrosios taisyklės

  Bendrosios taisyklės yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp jūsų ir MB „Armatas“ („Įmonė“ arba „Craftsmen“), reglamentuojanti jūsų naudojimąsi Craftsmen platforma (kaip apibrėžta žemiau), Įmonės tinklalapiu https://craftsmen.lt („Tinklapis“) ir/ar mobiliosiomis programėlėmis („Mobiliosios programėlės“). Craftsmen platforma ir susijusios paslaugos, kurias teikia Įmonė, kurios pasiekiamos per Tinklalapį ir Mobiliąsias programėlės, įskaitant be apribojimų komunikaciją ir informaciją (rašytinę, žodinę ar kitą), Įmonės teikiamą potencialiems ir esamiems Paslaugų teikėjams („Prekybininkas“, „Fondai“, „Meistrų mokymai“ ir „Sertifikacija“) paslaugos ir Klientams („Meistras“, „Žmonės su negalia“, „Momentinis darbdavis“, „Darbdavis“), visi kartu toliau vadinami „Craftsmen“.
  Visus asmens duomenis, kuriuos pateikiate Craftsmen platformai ar kitaip Įmonei ar kuriuos mes tvarkome, reglamentuoja Įmonės Privatumo politika („Privatumo politika“). Privatumo politiką galite rasti čia. Prieš naudodamiesi Craftsmen platforma, susipažinkite su Privatumo politika.
  Šios Bendrosios taisyklės taikomos visiems:
  a) Tinklapio lankytojams, kurie tiesiog užsuka į Tinklapį, net jeigu ir netampa Klientu ar Paslaugų teikėju;
  b) kurie registruojasi Craftsmen platformoje, siekdami užsisakyti paslaugas („Klientai“);
  c) kurie sudaro Paslaugų teikėjų sutartį su Craftsmen ir tampa Craftsmen platformoje siūlomų paslaugų teikėjais („Paslaugų teikėjai“). Klientai ir Paslaugų teikėjai toliau taip pat gali būti vadinami „Naudotojais“.
  Naudodamiesi Craftsmen platforma, jūs patvirtinate, jog susipažinote ir besąlygiškai sutinkate su visomis šių Bendrųjų taisyklių sąlygomis ir nuostatomis, susipažinote su Privatumo politika. Mes galime kartas nuo karto keisti Bendrąsias taisykles ar Privatumo politiką, o pakeitimai visada bus matomi ir pasiekiami Craftsmen platformoje. Tęsdami naudojimąsi Craftsmen platforma po to, kai pakeitimai įsigalios, jūs patvirtinate, jog susipažinote su atitinkamai Bendrųjų taisyklių ar Privatumo politikos pakeitimais. Jei nesutinkate su kuria nors Bendrųjų taisyklių nuostata ar nepritariate Privatumo politikai, prašome nesinaudoti Craftsmen platforma. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Bendrosiomis taisyklėmis ar Privatumo politika, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@craftsmen.lt
  2. Craftsmen platforma
  Craftsmen platforma yra technologinė platforma, kuri suteikia Klientams galimybę naudojantis Craftsmen Mobiliosiomis programėlėmis ar Įmonės tinklapiu, organizuoti, planuoti trumpalaikes ilgalaikes užduotis („Užduotys“) su Paslaugų teikėjais - nepriklausomomis trečiosiomis šalimis, sudariusiomis Paslaugų teikėjų sutartį su Craftsmen (MB “Armatas”) ir teikiančiomis Craftsmen platformoje nurodytas paslaugas („Paslaugos“).
  Jei atskiru rašytiniu susitarimu su Craftsmen (MB “Armatas”) nesate sutarę kitaip, Klientai Paslaugomis gali naudotis tik savo reikmėms.
  JŪS PATVIRTINATE, KAD CRAFTSMEN VEIKIA TIK KAIP PLATFORMA (INFORMACIJOS TARPININKAS). UŽDUOTIS VYKDO IR SUTARTAS PASLAUGAS TEIKIA NEPRIKLAUSOMOS TREČIOSIOS ŠALYS - PASLAUGŲ TEIKĖJAI, KURIE NĖRA ĮDARBINTI NEI CRAFSTMEN, NEI JOKIOJE KITOJE SU JA SUSIJUSIOJE ĮMONĖJE IR/AR NĖRA KITAIP SAMDOMI CRAFTSMEN. CRAFTSMEN SUDARO SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS PAPILDOMĄ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SUTARTĮ, SIEKDAMA UŽTIKRINTI TINKAMĄ CRAFTSMEN PLATFORMOS VEIKIMĄ, TAČIAU PATI NETEIKIA IR NESAMDO PASLAUGŲ TEIKĖJO PASLAUGŲ SUTEIKIMUI.
  Craftsmen platforma sujungia Naudotojus (Klientus ir Paslaugų teikėjus) tik Užduočių planavimui ir vykdymui. Klientui formuojant Užduotis Craftsmen platformoje, Craftsmen veikia kaip Paslaugų teikėjų atstovas ir sudaro galimybę Klientui pasiekti reikiamą Paslaugų teikėją bei su juo susitarti dėl Paslaugų teikimo. Įmonė neatsako už Naudotojų komunikaciją, Užduočių vykdymą ir/ar Paslaugų teikimą. Craftsmen netikrina Paslaugų teikėjų kompetencijos, profesionalumo, Naudotojų socialinių įgūdžių, bendravimo manierų, nekontroliuoja Užduočių, Paslaugų, jų vykdymo kokybės, laiko, teisėtumo, ar bet kokio kito aspekto, arba bet kokių įvertinimų, kuriuos Naudotojai suteikia vienas kito atžvilgiu. Įmonė nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl Užduočių ar Paslaugų teikėjų teikiamų Paslaugų, Naudotojams suteiktų Paslaugų ar Naudotojų tarpusavio ryšių per Craftsmen platformą tinkamumo, patikimumo, savalaikiškumo ar tikslumo.
  Nepaisant to, kas pasakyta, jei bet kuriuo metu Craftsmen sužino apie faktus ar aplinkybes, kad veiksmai Craftsmen platformoje ar Užduočių vykdymas ar Paslaugų teikimas pažeidžia ar gali pažeisti bet kurių asmenų turtines ir/ar neturtines teises ir/ar taikytinus teisės aktus, Craftsmen turi teisę, nedelsiant ir be jokio išankstinio perspėjimo, pašalinti iš Craftsmen platformos Užduotį, bet kokį turinį ar Naudotoją.
  Craftsmen turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti Naudotojų vardus ar kitus duomenis, jeigu tai susiję su bet kurių asmenų turtinių ir/ar neturtinių teisių ir/ar taikytinų teisės aktų pažeidimu.
  Jei jūs manote, kad Naudotojo veiksmai, Paslaugos, Užduotys pažeidžia ar kėsinasi pažeisti jūsų turtines ir/ar neturtines teises ar teisės aktų reikalavimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@craftsmen.lt.
  Nors Craftsmen neatsako už Paslaugų teikimą, mes galime savo nuožiūra apdrausti Paslaugas ir Paslaugų teikėjų civilinę atsakomybę.
 • Intelektinė nuosavybė

  Craftsmen platformoje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardai, pati Craftsmen platforma, Mobiliosios programėlės, Tinklapis, jų funkcionalumai, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant algoritmus, tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Craftsmen platformoje, Mobiliosiose programėlėse, Tinklapyje, bet kurio jų puslapio ar elemento pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Craftsmen (MB “Armatas”). Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Craftsmen sutikimo.
  Jums naudojantis Craftsmen platforma, Craftsmen suteikia jums ribotą, neišskirtinę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ir neperduodamą licenciją:
  a) pasiekti ir naudoti Tinklapį ir/ar Mobiliąsias programėles asmeniniame įrenginyje, išimtinai tik su Užduotimis ir/ar Paslaugomis susijusiais tikslais;
  b) pasiekti ir naudoti bet kokį turinį, informaciją ir susijusią medžiagą, kuri gali būti prieinama naudojantis Craftsmen platforma, tik savo reikmėms ir tik tiek, kiek yra būtina, siekiant naudotis Craftsmen platforma.
 • Apribojimai

  Jūs negalite:
  1) pašalinti jokių pranešimų apie autoriaus teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises iš jokios Craftsmen platformos dalies;
  2) atgaminti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, licencijuoti, nuomoti, parduoti, perparduoti, perleisti, viešai demonstruoti, viešai atlikti, perduoti, transliuoti ar naudoti Craftsmen platformą, išskyrus kai tai tiesiogiai susiję su Užduotimis bei Paslaugomis ir leidžiama Craftsmen;
  3) dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžineriją ar išskaidyti Craftsmen platformą ar bet kurią jos dalį, išskyrus kai tai leidžiama remiantis taikytinais teisės aktais;
  5) susieti, dubliuoti ar kadruoti Craftsmen platformą ar bet kurią jos dalį;
  6) paleisti bet kokias programas ar skriptus, siekiant iškarpyti, indeksuoti, ištirti ar kitaip gauti duomenis iš kokios nors Craftsmen platformos dalies ar pernelyg apkrauti ar kliudyti kokioms nors Craftsmen platformos operacijoms ir (arba) funkcijoms;
  7) siekti gauti neleistiną prieigą prie Craftsmen platformos, su jomis susijusių sistemų ar tinklų arba bandyti jiems pakenkti.
  Jei bet kuriuo metu Craftsmen sužino apie faktus ar aplinkybes, kad pažeidžiami ar gali būti pažeisti bet kurie iš šių draudimų, Craftsmen (MB “Armatas”) turi teisę, nedelsiant ir be jokio išankstinio perspėjimo, pašalinti iš Craftsme platformos atitinkamą Naudotoją. Craftsmen taip pat turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai, turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti Naudotojų vardus ar kitus duomenis, jeigu tai susiję su bet kurių iš šių draudimų pažeidimu.
  3. Naudojimasis paslaugomis
 • Naudotojo profilis

  Kad galėtumėte naudotis Craftsmen platformos suteikiamomis galimybėmis, jūs turite užsiregistruoti ir turėti aktyvią asmeninę Naudotojo profilį („Profilis“). Kad gautumėte Profilį, turite būti sulaukę mažiausiai 18 metų. Jeigu jums mažiau nei 18 metų, sukurti Profilį ar ją naudoti galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Sukurdami Profilį, patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.
  Registracijos Profilui gauti metu turėsite Craftsmen pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., nurodyti vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį ir elektroninį paštą, taip pat mažiausiai vieną galiojantį mokėjimo būdą (kredito kortelę). Jūs sutinkate Paskyroje palaikyti tikslią, išsamią ir atnaujintą informaciją ir tai yra jūsų pareiga užtikrinti, kad ši informacija būtų nuolat tiksli, išsami ir atnaujinta. Nepalaikant tikslios, išsamios ir atnaujintos informacijos, įskaitant nurodant netinkamą arba negaliojantį mokėjimo būdą, Craftsmen gali apriboti jūsų galimybes pasiekti Craftsmen platformą ir ja naudotis arba nutraukti su jumis sudarytą sutartį. Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą, vykdomą jūsų Profilije, ir sutinkate visais atvejais išlaikyti savo Profilio saugumą bei Profilio naudotojo prieigą. Galite turėti tik vieną Profilį, nebent Craftsmen raštiškai leidžia kitaip. Negalite leisti trečiosioms šalims naudotis jūsų Profilių. Negalite priskirti ar kitaip perduoti savo Profilio jokiam kitam asmeniui ar subjektui.
 • Paslaugų teikimas

  Jeigu ketinate Craftsmen platformoje siūlyti Paslaugas, turite užsiregistruoti kaip Paslaugų teikėjas, sudaryti su Craftsmen Paslaugų teikėjo sutartį bei pateikti Craftsmen papildomą reikalaujamą pateikti informaciją. Tokiu būdu jūs įgaliosite Įmonę veikti jūsų vardu, jums siūlant Craftsmen platformoje savo Paslaugas, Klientams formuojant Užduotis ir susitariant dėl Paslaugų teikimo.
  Tas pats asmuo gali būti ir Paslaugų teikėjas, ir Klientas (t. y. būdamas registruotu Paslaugų teikėju gali per Craftsmen platformą kurti Užduotis ir užsisakyti kitų Paslaugų teikėjų teikiamas Paslaugas) ir tam naudojama viena Profilį. Tam pačiam asmeniui kurti kitą Profilį draudžiama.
 • Elgesio taisyklės

  Teikdami Paslaugas ar kurdami Užduotis ar naudodamiesi Paslaugomis turite laikytis teisės aktų reikalavimų, įprastų elgesio taisyklių, elgtis kultūringai ir pagarbiai kitiems.
  Naudodamiesi Craftsmen platforma, teikdami Paslaugas ar jomis naudodamiesi, jūs sutinkate laikytis visų taikytinų teisės aktų ir įsipareigojate tai daryti tik teisėtais tikslais. Naudodamiesi Craftsmen platforma, teikdami Paslaugas ar jomis naudodamiesi, jūs nesukelsite trečiosioms šalims (Paslaugų teikėjams, Klientams ar kokiai nors kitai šaliai) jokių trukdžių, nemalonumų, nepatogumų ar žalos turtui.
  Jeigu per Craftsmen platformą naudojatės transporto ar logistikos paslaugomis ar kitomis Paslaugomis, susijusiomis su amžiaus ribojimu, negalite leisti asmenims, neturintiems 18 metų ar nesulaukusiems kito reikalaujamo amžiaus, naudotis tokiomis paslaugomis, nebent jūs juos lydite.
  Tam tikrais atvejais jūsų gali būti paprašyta patvirtinti savo tapatybę, kad galėtumėte pasiekti Craftsmen platformą ar organizuoti ar vykdyti Užduotis, teikti Paslaugas ar jomis naudotis, ir jūs sutinkate, kad atsisakius pateikti prašomą tapatybės įrodymą, jums gali būti uždrausta naudotis Craftsmen platforma, organizuoti ar vykdyti Užduotis, teikti Paslaugas ar jomis naudotis.
 • Naudotojo pateikiamas turinys

  Craftsmen (MB “Armatas”) leidžia jums pateikti, įkelti, paskelbti ar kitaip padaryti prieinamą Craftsmen platformoje teksto, garso ir (arba) vaizdo turinį ir informaciją, įskaitant komentarus ir atsiliepimus, susijusius su Paslaugomis, pagalbos užklausų pateikimą ir dalyvavimą konkursuose ir akcijose („Profilis“ ir „Skelbimų lenta”). Bet koks jūsų paskelbtas profilis/ užklausą skelbimų lentoje lieka jūsų nuosavybe, tačiau pateikdami profilį/ užklausą skelbimų lentoje Craftsmen platformoje, jūs suteikiate Craftsmen pasaulinę, nuolatinę, neatšaukiamą, perduodamą ir neatlygintiną licenciją su teise sublicencijuoti, naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, platinti, viešai demonstruoti, ir kitaip naudoti tokį profilį/ užklausą skelbimų lentoje bet kokiu būdu ir įvairiais dabar žinomais ir ateityje būsimais formatais ir sklaidos kanalais (įskaitant susijusius su Paslaugomis ir Craftsmen veikla bei platinimu trečiųjų šalių svetainėse ir paslaugose), atskirai jūsų neįspėjus ir negavus jūsų sutikimo, ir be įpareigojimo sumokėti jums ar bet kokiam kitam asmeniui ar subjektui.
  Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:
  1) jūs esate vienintelis ir išskirtinis viso profilio/ užklausos skelbimų lentoje savininkas arba turite visas teises, licencijas, sutikimus ir leidimus, kurių reikia norint suteikti Craftsmen profilio/ užklausos skelbimų lentoje turinio licenciją, kaip išdėstyta pirmiau;
  2) nei profilio/ užklausos skelbimų lentoje, nei jo pateikimas, įkėlimas, paskelbimas ar tokio profilio/ užklausos skelbimų lentoje turinio padarymas prieinamu kitokiu būdu, nei Craftsmen naudojimasis profilis/ užklausą skelbimų lentoje, kaip nustatyta šiose Bendrosiose taisyklėse, negali jokiu būdu pažeisti jokių taikytinų teisės aktų ar nuostatų bei trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių, viešumo arba privatumo teisių.
  Jūs patvirtinate, kad neteiksite profilije/ užklausoje skelbimų lentoje turinio, kurįs yra įžeidžiantis, šmeižiančio pobūdžio, kurstantis neapykantą, nešvankus, pornografinis, neteisėtas ar kitaip užgaulus ar galintis pažeisti kito asmens teises ar teisėtus interesus, kaip gali nustatyti Craftsmen išimtine savo nuožiūra, neatsižvelgiant į tai, ar toks turinys saugomas teisės aktų. Craftsmen gali, bet neprivalo, peržiūrėti, stebėti ar pašalinti profilį/ užklausą skelbimų lentoje savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties jūsų apie tai neįspėjus.
  Craftsmen turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai, turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti profilio ir užklausos skelbimų lentoje naudotojų vardus ar kitus duomenis, naudotojo, kuris patalpino ar tvarkė profilį/ užklausą skelbimų lentoje, kuris pažeidžia ar gali pažeisti bet kurių asmenų turtines ir/ar neturtines teises ir/ar taikytinus teisės aktus.
  Jei jūs manote, kad Craftsmen platformoje patalpintas profilis/ užklausą skelbimų lentoje pažeidžia ar kėsinasi pažeisti autorių, prekių ženklo ar kitas turtines ir/ar neturtines teises, priklausančias jums, ar kitas jūsų teises ar teisėtus interesus, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@craftsmen.lt
  Prieiga prie tinklo ir įrenginiai
  Jūs turite pasirūpinti prieiga prie duomenų tinklo, reikalingo naudotis Craftsmen platforma. Kai jūs pasiekiate Craftsmen platformą arba ja naudojatės iš įrenginio, kuriame įjungtas belaidis ryšys, jums gali būti taikomi atitinkami jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tarifai už duomenų ir žinučių siuntimą, už kuriuos prisiimate atsakomybę. Jūs esate atsakingi už techninės ir programinės įrangos ar įrenginių, reikalingų norint pasiekti Craftsmen platformą, Mobiliąsias programėles ar Tinklapį ar jais naudotis, įsigijimą ir atnaujinimą ir jų bei Mobiliųjų programėlių atnaujinimą. Craftsmen negarantuoja, kad Craftsmen platforma, Mobiliosios programėlės ar Tinklapis ar bet kuri jų dalis veiks tam tikroje įrangoje ar įrenginyje. Be to, naudojantis Craftsmen platforma gali kilti trikdžių ar vėlavimų, būdingų naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis.
  4. Mokėjimas
  Ši Bendrųjų taisyklių dalis taikoma Klientams, užsakiusiems Paslaugas per Craftsmen platformą, ir reguliuoja atsiskaitymą tarp Klientų ir Paslaugų teikėjų, kai Paslaugos yra užsakomos per Craftsmen platformą.
  Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudojantis Craftsmen platforma ir užsakius Paslaugas, tam tikrais atvėjais turėsite atsiskaityti už Paslaugas, kurias jums teiks Paslaugų teikėjai, ar susijusias prekes („Mokėjimai“). Jums gavus Paslaugas arba prekes, įsigytas naudojantis Craftsmen platforma, Craftsmen, pasitelkdama savo nuožiūra pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją, padės jums atlikti atitinkamus Mokėjimus, veikdama kaip Paslaugų teikėjo atstovas. Atlikus Mokėjimą tokiu būdu bus laikoma, kad jūs –atsiskaitėte su Paslaugų teikėju. Jūsų atlikti Mokėjimai yra galutiniai ir negrąžinami, nebent teisės aktai numato ar Craftsmen nuspręs kitaip. Jūs turite teisę Paslaugų ir prekių gavimo metu prašyti Paslaugų teikėjo sumažinti Mokėjimo sumą už gautas Paslaugas ar prekes. Craftsmen atitinkamai reaguos į bet kokį Paslaugų teikėjo pateiktą prašymą pakeisti Mokėjimo sumą už konkrečią Paslaugą ar prekę.
  Visi Mokėjimai yra mokėtini nedelsiant po Paslaugos suteikimo. Jūs galėsite atsiskaityti naudojant jūsų Profilije nurodytą pageidaujamą mokėjimo būdą. Atlikus Mokėjimą, Craftsmen, veikdama Paslaugų teikėjo vardu, el. paštu atsiųs jums kvitą. Jūs sutinkate, kad jei yra nustatoma, jog jūsų Profilije nurodytas pirminis mokėjimo būdas nebegalioja, yra netinkamas arba juo negalima pasinaudoti, Craftsmen, pasitelkdama savo nuožiūra pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją, galės naudoti antrą jūsų Profilije nurodytą mokėjimo būdą, jei toks yra. Nepavykus surinkti Mokėjimo, bandysim nuskaičiuoti kasdien kas 24 val. ir apie tai papildomai jus informuosime el. paštu. Nepavykus nuskaičiuoti mokėjimo daugiau nei 30 dienų, susidaręs įsiskolinimas gali būti perduotas vykdyti skolų administratoriams, ir už tai gali būti taikomi administratoriaus mokesčiai ar vykdymo išlaidos.
  5. Atsisakymas, atsakomybės apribojimas, laidavimas
 • Atsisakymas

  CRAFTSMEN PLATFORMA SUTEIKIAMA NAUDOTOJAMS „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „KAI PASIEKIAMA“. CRAFTSMEN ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ ARBA NUSTATYTŲ ĮSTATYMAIS, AIŠKIAI NENURODYTŲ ŠIOSE BENDROSIOSE TAISYKLĖSE, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL CRAFTSMEN PLATFORMOS, KAD NAUDOJIMASIS JA BUS NEPERTRAUKIAMAS ARBA BE KLAIDŲ. BE TO, CRAFTSMEN NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, PATVIRTINIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIŲ PASLAUGŲ AR PREKIŲ, UŽSAKYTŲ NAUDOJANTIS CRAFTSMEN PLATFORMA, PATIKIMUMU, SAVALAIKIŠKUMU, KOKYBE, TINKAMUMU AR PASIEKIAMUMU, JŲ TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI AR PAŽEIDIMŲ NEBUVIMU. CRAFTSMEN NETEIKIA GARANTIJŲ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ-PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KOKYBĖS, TINKAMUMO, SAUGUMO AR JŲ KOMPETENCIJOS. JŪS SUTINKATE, KAD VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS AR PASLAUGŲ IR PREKIŲ UŽSAKYMU, PRISIIMATE TIK JŪS, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI.
 • Atsakomybės apribojimas

  CRAFTSMEN NEATSAKO UŽ NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ, PRARASTUS DUOMENIS, ASMENS SUŽALOJIMĄ AR NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ, SUSIJUSIUS SU AR KILUSIUS DĖL BET KOKIO
  1) NAUDOJIMOSI CRAFTSMEN PLATFORMA, NEGALĖJIMO JOS PASIEKTI AR JA NAUDOTIS AR
  2) PASLAUGŲ TEIKIMO AR NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS AR BET KOKIŲ KLIENTŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SANTYKIŲ, AR
  3) CRAFTSMEN PLATFORMOS NAUDOTOJO AR KITO ASMENS VEIKSMŲ AR NEVEIKIMO, NET JEI CRAFTSMEN BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. CRAFTSMEN NEATSAKO UŽ VĖLAVIMĄ AR ATLIKIMO KLAIDAS, IŠSKYRUS ATVEJUS, JEI TAI ĮVYKTŲ DĖL CRAFTSMEN KALTĖS. CRAFTSMEN NETIKRINA IR JŪS SUPRANTATE, KAD PASLAUGŲ TEIKĖJAI, TEIKIANTYS PASLAUGAS IR VYKDANTYS UŽDUOTIS, GALI NEBŪTI TINKAMAI LICENCIJUOTI AR NETURĖTI LEIDIMŲ. JOKIU ATVEJU MAKSIMALI CRAFTSMEN ATSAKOMYBĖ JUMS, SUSIJUSI SU NAUDOJIMUSI CRAFTSMEN PLATFORMA, UŽ VISUS NUOSTOLIUS NEVIRŠYS PENKIŲ ŠIMTŲ EURŲ (500 EUR).
  APRIBOJIMAI IR ATSISAKYMAS, PATEIKTAS ŠIAME SKYRIUJE, NIEKAIP NEAPRIBOJA ATSAKOMYBĖS IR NIEKAIP NEKEIČIA JŪSŲ KAIP VARTOTOJO TEISIŲ, KURIAS SAUGO TAIKYTINI TEISĖS AKTAI.
 • Taikoma teisė

  Šioms Bendrosioms taisyklėms, taip pat Craftsmen platformos naudojimui ir su Paslaugomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, nebent imperatyvios teisės normos nustato kitaip. Ginčai, kylantys iš Bendrųjų taisyklių ar Paslaugų teikimo, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
 • Ginčų sprendimas

  Jei Naudotojas nepatenkintas Craftsmen platforma, jis turi teisę teikti Įmonei pretenzijas (skundus). Mes sieksime, kad gauta Naudotojo pretenzija (skundas) būtų Įmonės išnagrinėta ir atsakymas Naudotojui pateiktas per 25 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos. Jei dėl priežasčių, kurių Įmonė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 25 (penkiolika) darbo dienų, Įmonė išsiųs Naudotojui negalutinį atsakymą, nurodydama atsakymo į pretenziją (skundą) vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Naudotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 45 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos.
  Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Craftsmen platformos naudojimu, šiomis Bendrosiomis taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Craftsmen – info@craftsmen.lt, siunčiant jums – Profilije nurodytu el. pašto adresu).